English version
AUTORYZOWANY DEALER SHERCO
Regulamin
Przed rozpoczęciem korzystania z usług przeczytaj dokładnie REGULAMIN oraz zwróć szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie wskazówek Organizatora może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Pamiętaj, że niewłaściwa eksploatacja sprzętu może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.
1. Terminy zawarte w niniejszym regulaminie:
- organizator - firma prywatna z siedzibą w Brzezicach (zwana też usługodawcą), reprezentowana przez Pana Roberta Kasprzaka, świadcząca usługi na zasadach zawartych w dalszej części regulaminu,
- najemca - osoba prywatna lub firma korzystająca z usług organizatora na zasadach zawartych w poniższym regulaminie (zwana też usługobiorcą),
- sprzęt - motocykle, motorowery, quady, osprzęt, ubiór, kask oraz wszelkiego typu rzeczy udostępniane przez organizatora najemcy na zasadach wynajmu,
- tor - przestrzeń wskazana oraz udostępniana przez organizatora w celu efektywnego wykorzystania przez najemce udostępnionego sprzętu.
2. Przed wynajęciem sprzętu najemca zobowiązany jest do podpisania oświadczenia, w którym stwierdza, iż najmuje pojazd na własną odpowiedzialność i ryzyko oraz w razie poniesienia jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu nie będzie domagał się odszkodowania oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia sprzętu.
3. Sprzęt może być wykorzystywany jedynie do użytku prywatnego na torze.
4. Najemcą może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.
5. Najemca powinien posiadać dowód osobisty, jako dokument na potwierdzenie tożsamości.
6. Wszelkie szkody zdrowotne z tytułu wypożyczenia i użytkowania sprzętu pokrywa Najemca.
7. Wszelkie szkody w mieniu wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji wypożyczonego sprzętu pokrywa Najemca.
8. Najemca zobowiązany jest do absolutnego powstrzymania się od spożywania alkoholu lub innych środków odurzających przed lub w czasie użytkowania sprzętu.
9. Jednym pojazdem mogą jechać maksymalnie dwie osoby. Za bezpieczeństwo i ewentualne uszkodzenia (wypadek, kolizja, zatopienie, zalanie) pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
10. Każdy najemca przechodzi krótkie przeszkolenie w obsłudze sprzętu.
11. Przed rozpoczęciem jazdy należy założyć odpowiednie ubranie ochronne i dopasowany kask ochronny.
12. Prowadzący pojazd nie może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
13. Prędkość jazdy powinna być dostosowana do warunków pogodowych i umiejętności kierowcy. Należy dostosować prędkość pojazdu do własnych umiejętności i doświadczenia. Jazda ze zbyt wysoką prędkością nie dostosowaną do umiejętności i warunków terenowych może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem i zwiększa ryzyko wypadku.
14. W czasie jazdy należy trzymać obie ręce na kierownicy. Zdjęcie nawet jednej ręki z kierownicy może spowodować utratę kontroli nad sprzętem.
15. Obowiązuje "zakaz potrącania innych pojazdów" i zakaz jazdy poza wyznaczonym torem.
W przypadku stwierdzenia takich zajść, Organizator może przerwać i wykluczyć uczestników z dalszej jazdy bez możliwości zwrotu pieniędzy.
Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność cywilno prawną za powstałe szkody osobiste i majątkowe wywołane przez siebie podczas użytkowania wynajętego pojazdu.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku niestosowania się przez najemce do regulaminu.
17. Cennik za świadczenie usług przez usługodawcę - oraz czas trwania jazdy ustala organizator.
18. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez najemcę, organizator ma prawo w każdej chwili przerwać świadczenie usługi bez zwrotu opłaty za usługę.
19. Organizator ma prawo odmówić świadczenia usługi osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
20. Wszystkie decyzje Organizatora są ostateczne, a unieważnienie któregoś z punktów nie unieważnia całego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy kodeksu cywilnego.
www.trialmania.pl Media Realizacja
Brzezice 2
21-050 Piaski
Telefon: 501 155 535
info@trialmania.pl
Facebook
Nasza Klasa
Projekt i realizacja: piotr.rachwal@op.pl